Algemene voorwaarden

1. INTRODUCTIE

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze Site. Bij gebruik van deze site, gaat u akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Als u zich niet akkoord kan verklaren met deze overeenkomst, dient u zich te onthouden van het gebruik van de Site.
1.2. Wij behouden ons het recht voor deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Voortgezet gebruik van de Dienst door u zal de aanvaarding van eventuele wijzigingen of herzieningen van de overeenkomst inhouden.
1.3. De toegang tot deze site kan te allen tijde door ons worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving.

2. GEBRUIK EN COPYRIGHT

2.1. Auteursrecht op deze Site, die tekst, afbeeldingen, video’s, animatie en audio-bestanden bevat is eigendom van ons of onze licentiegevers (Content). U mag de inhoud ophalen en weergeven van deze Site op een computerscherm, afdrukken op papier en bewaren in elektronische vorm op eender welke vorm voor uw eigen niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Anders dan voor dergelijke doeleinden mag je niet- zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming – , in enige vorm of op enige wijze enig onderdeel van deze website: (a) aanpassen, reproduceren, opslaan, distribueren, printen, weergeven, uitvoeren, publiceren of afgeleide werken maken, of (b) enige informatie, producten of diensten die een deel van deze Site uitmaken commercialiseren.
2.2. Wij behouden ons alle rechten voor die niet expliciet worden verleend in en om de site en de inhoud.
2.3. U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de Site en gaat ermee akkoord om: (a) geen obscene, onfatsoenlijke of aanstootgevende taal te gebruiken (b) op de site materiaal te plaatsen dat vals, misleidend, lasterlijk, beledigend, intimiderend of hatelijk is, (c) materiaal te plaatsen op de site dat gecodeerd is, junkmail of ongeoorloofde reclame is, intrusie maakt op iemands privacy, of enig gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of die anderszins in strijd elke lokale, provinciale, nationale of internationale wet – of regelgeving, (d) de website te gebruiken voor onwettige doeleinden. U erkent dat dergelijke onrechtmatig gebruik kan resulteren in burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
2.4. Wij garanderen niet dat we alle media-inhoud die tekst bevat, afbeeldingen, video’s, animatie en audio – bestanden bekijken voordat deze op de site verschijnen. Wij opereren een ‘notice and take-down “beleid wat betekent dat, als we merken of ons bewust zijn van enige inhoud dat in strijd is met deze overeenkomst wordt gemaakt, wij ons het recht voorbehouden om deze inhoud te verwijderen. Elke dergelijke klacht dient schriftelijk gericht aan Musicasa.

3. INZENDINGEN

3.1. Inzendingen worden gemaakt op eigen risico en wij kunnen geheimhouding van dergelijk materiaal niet garanderen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen inzendingen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren op deze site. In verband met deze Inzendingen garandeert u a/ dat u eigenaar bent of over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen beschikt, en (b) u de geschreven instemming, verklaring en / of toestemming heeft van iedere identificeerbare natuurlijke persoon.
3.2. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inzending. Echter, door het indienen van de inzending verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve royalty -free licentie, nl. om deze te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, te tonen en uit te voeren door ons bedrijf. U geeft hierbij ook iedere gebruiker van de site een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw inzending via de Site, om deze te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, in afgeleide werken weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan door de functionaliteit van de Site en onder deze overeenkomst.
3.3. Wij garanderen niet dat we elke inzending beoordelen voordat deze op de site verschijnt. Wij opereren een ‘notice and take-down “beleid wat betekent dat als we merken of zijn ons bewust dat een inzending in strijd is gemaakt met deze overeenkomst, wij ons het recht voorbehouden om de inzending te verwijderen. Een dergelijke klacht dient schriftelijk gericht te Musicasa.
3.4. Wij moedigen u aan om ons te contacteren indien u denkt een inzending de hieronder gedetailleerde regels schendt.
3.5. In verband met elke inzending, gaat u ermee akkoord dat u (a) geen materiaal indient dat auteursrechtelijk beschermd is, beschermd door
handelsgeheimen of op enige andere wijze onderworpen is aan eigendomsrechten van derden, waaronder privacy en publiciteit rechten, tenzij u de eigenaar bent van
deze rechten of toestemming van hun rechtmatige eigenaar verkreeg om het materiaal te plaatsen en ons allen de licentierechten verleent, (b) geen misleidende gegevens of onjuiste materiaal of een verkeerde voorstelling van zaken indient die ons of derden kunnen schaden; (c) geen materiaal indient dat onwettig , obsceen, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, treiterend, hatelijk, racistisch of etnisch beledigend is, of aanzet tot gedrag dat beschouwd wordt als een misdrijf, of aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, indruist tegen de wet, of anderszins ongepast is; (d) enige bericht advertenties of verzoeken van het bedrijfsleven bevat; (e) zich voordoet als een andere persoon.

4. INSCHRIJVINGEN

4.1. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich inschrijft voor een professionele opleiding, workshop of seminarie wordt in deze algemene voorwaarden een cursist genoemd. De cursist verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven als cursist mits toestemming van de ouders of de voogd welke mede het contract ondertekenen.
4.2. Door het inschrijvingsformulier te verzenden, verklaart de cursist of deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Door het betalen van een voorschot of het volledige cursusgeld, door het invullen van het electronische inschrijvingsformulier op de websites of door het invullen van een papieren inschrijvingsformulier verklaart de cursist of deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops, stages, evenementen en andere activiteiten die door MUSICASA worden georganiseerd. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
4.3. Een inschrijving voor een cursus is definitief na betaling van het cursusgeld of na betaling van het vastgelegde voorschot.
De volgorde van betaling bepaalt wie recht heeft op de eerstvolgende plaats en niet de volgorde van het opsturen van inschrijvingsdocumenten. De cursist ontvangt na de betaling een bevestiging. Sommige cursussen kunnen worden betaald in termijnen. Het vastgelegde voorschot of de eerste termijn dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. De eerste schijf dient te worden betaald ten laatste 1 maand na de inschrijvingsdatum. Elke volgende termijn dient exact 1 maand later ter worden betaald tot het volledige cursusgeld is voldaan. Bij laattijdige of niet-betaling is de cursist automatisch en van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1 percent per begonnen maand berekend op het openstaande bedrag, meer een schadevergoeding verschuldigd van 10% berekend op het openstaande bedrag met een minimum van 50 euro. Een uitschrijving of stopzetting van een cursus, om welke (al of niet medische) reden, zelfs overmacht, ontslaat de cursist niet van zijn of haar verplichting tot het betalen van het volledige cursusgeld. Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden vallen ten laste van de cursist.
4.4. Kortingen vermeld in nieuwsbrieven zijn enkel geldig voor nieuwe inschrijvingen die gebeuren na ontvangst van de nieuwsbrief. De kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen en dienen onmiddellijk verrekend te worden door de student zelf op het moment van de inschrijving. Terugbetalingen van inschrijvingsgelden zijn niet mogelijk. Als de opleiding in verschillende schijven wordt betaalt, is er enkel korting op de eerste schijf. MUSICASA behoudt zich het recht een cursus of activiteit te annuleren of uit te stellen indien het minimum aantal cursisten niet is bereikt. MUSICASA behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering.
MUSICASA is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de cursus of activiteit. De organisatie van de cursussen omhelst een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Onder meer kan MUSICASA niet aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet slagen van de cursist bij eventuele (overheids)examens. De overeenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij de inschrijving. De wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt. De verzendkosten voor de toezending van het cursusmateriaal zijn voor rekening van MUSICASA. Elk cursuspakket bevat een gedrukte cursus. Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, doch niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij MUSICASA. Alle cursussen en didactische materialen zijn auteursrechterlijk beschermd. Niets van deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs of MUSICASA. Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de auteur, noch de uitgever of MUSICASA aansprakelijkheid worden gesteld voor welke schade dan ook die zou rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Alle informatie in deze cursus is louter informatief. Deze cursussen dienen conform de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd. Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd door MUSICASA, zowel direct als indirect, is de cursist hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen, instrumenten, leslokalen als gebouwen, alsook aan personen zowel opzettelijk als onopzettelijk toegebracht. De cursist verklaart zich akkoord met de gebruikersvoorwaarden/disclaimer van de website www.musicasa.be. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. MUSICASA is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen en activiteiten.

5. DISCLAIMER

5.1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies, ongeacht de oorzaak (inclusief door nalatigheid), die u direct of indirect zou lijden in verband met uw gebruik van deze of enige gekoppelde site, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit uw gebruik van of vertrouwen op de informatie opgenomen op of toegankelijk zijn via deze site of een gelinkte site.

6. SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN

6.1. U moet ervoor zorgen dat uw toegang tot deze site niet illegaal is of verboden is door wetten die op u van toepassing.
6.1. U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het proces dat u gebruikt voor toegang tot deze site U niet blootstelt aan het risico van virussen of andere vorm van interventie die uw eigen computersysteem kunnen beschadigen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele storingen of schade aan uw eigen computersysteem, die in verband met uw toegang tot deze site of enige gekoppelde site ontstaat.
6.3. Hoewel we geen reden hebben om te geloven dat enige informatie op deze website onjuist is, garanderen wij niet de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie, noch hebben we de verplichting om de site bij te werken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het vertrouwen door u aan de juistheid of de waarde van de informatie op deze site.

7. VERBONDEN WEBSITES

7.1. Deze Website kan links naar gekoppelde sites bevatten. Die links dienen niet actueel te blijven of worden gehandhaafd.
7.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid geassocieerd met gekoppelde sites.
7.3. Onze links naar gekoppelde sites mogen niet worden beschouwd als een goedkeuring, goedkeuring, aanbeveling of voorkeur door ons van de eigenaars of exploitanten van deze gelinkte sites, of voor enige informatie, afbeeldingen, materialen, producten of diensten op deze gelinkte sites.
7.4. Tenzij anders vermeld op deze site, hebben we: (a) geen enkele relatie met de eigenaren of exploitanten van gekoppelde sites, en (b) geen controle over of rechten in gekoppelde sites.

8. PRIVACYRECHTEN

8.1. De informatie die u over uzelf aan ons zal alleen gebruikt worden door ons in overeenstemming met ons privacybeleid. Het privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden.
8.2. In overeenstemming met ons privacybeleid, worden alleen persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, of die wij hebben verkregen over u, gebruikt of openbaar gemaakt: als (a) u ons heeft gemachtigd om te doen dus, (b) we je melding hebben gedaan van het beoogde gebruik of openbaring gegeven en je geen bezwaar hebt geuit tegen dat gebruik of openbaring; (c) wij van mening zijn dat het gebruik of de bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is voor de nationale veiligheid (d) wij bevoegd zijn, het vereist is of toegestaan wordt door de wet om de informatie openbaar te maken.

9. BEVEILIGING VAN INFORMATIE

9.1. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet worden gegarandeerd als volledig veilig. Hoewel we ernaar streven om dergelijke informatie te beschermen, garanderen wij niet en kunnen wij de veiligheid van informatie die u ons meedeelt niet garanderen. Dienovereenkomstig, wordt alle informatie die u aan ons verzonden op eigen risico. Niettemin, zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij redelijke maatregelen nemen om de veiligheid van deze gegevens te bewaren.

10. TOEPASSELIJK RECHT

10.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door de Belgische wetgeving en gaat u ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Gent. We behouden ons het recht voor om elke procedure voor de rechter van het land van uw inschrijving te brengen.

PRIVACYBELEID

11. PRIVACY STATEMENT

11.1. In dit privacybeleid, de termen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ is een verwijzing naar Musicasa, de eigenaar en exploitant van deze website (Site). Wij handhaven een hoge standaard van on-line gedrag en hanteren het volgende privacy-beleid ten aanzien van onze gebruikers.
11.2. Om onze service aan te passen en te verbeteren kunnen we informatie voor statistische doeleinden over het gebruik van de site, zoals het type browser, de laatste bezochte site’s, de geopende of gedownloade pagina’s, de datum en het tijdstip van het bezoek en het serveradres van de gebruikers verzamelen.
11.3. We kunnen gebruik maken van ‘cookies’ om de functionaliteit van deze site te verbeteren, maar deze wordt niet gebruikt om persoonlijke informatie zoals uw naam, contactgegevens, leeftijd, geslacht of andere gegevens waaruit uw identiteit blijkt op te nemen.
11.4. Sommige delen van onze website kunnen algemene of persoonlijke gegevens over u vragen, bijvoorbeeld als u een brochure aanvragen, of U een enquête invult. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor doeleinden waarvoor u toestemming heeft gegeven en zullen uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden niet verkopen of verhuren aan derden zonder uw toestemming.
11.5. Wij kunnen door u verstrekte informatie binnen de onderneming gebruiken, maar we zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden, behalve in de vorm van geaggregeerde statistieken over onze gebruikers. Deze statistieken zullen geen informatie bevatten die u identificeert.
11.6. We zullen alleen contact met u op voor direct marketing, waar U toestemming voor geeft. Dergelijk contact kan per post, e-mail, telefoon en SMS. Daar dit zal alleen worden gedaan met uw toestemming adviseren wij u om de vakjes zorgvuldig te controleren op het desbetreffende formulier. Als je toestemming hebt gegeven om te worden gecontacteerd door ons kunt u later afmelden en instructies daarvoor zijn beschikbaar via de “Uitschrijven” pagina van deze site.
11.7. Alle persoonlijke informatie of video of andere media-inhoud die u vrijwillig online vrijgeeft (bijv. via inzendingen, prikborden, chatrooms etc.) wordt openbaar beschikbaar en kunnen worden verzameld en gebruikt door anderen. Let op: alle video’s of andere media die u aan de site kunnen worden herverdeeld via het internet en kunnen worden bekeken door het publiek. Gepubliceerde inhoud die door u voor dat doel inzendt wordt niet beschouwd als persoonsgegevens die onder dit privacybeleid.
11.8. Let op: wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien we daartoe verplicht worden door de wet of indien openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten of eigendommen te beschermen of om onwettige activiteiten te voorkomen.
11.9. Wij zullen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen verzameld met behulp van deze Site tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking, verlies of misbruik. Houd er ook rekening mee dat persoonlijke informatie die op publiek toegankelijke online fora (bijvoorbeeld een message board of student chatroom) kunnen worden verzameld en gebruikt door andere partijen en we raden u aan voorzichtig te zijn voordat doorgeven van persoonlijke informatie.